W okresie: 05.08 - 21.08 rejestracja telefoniczna ograniczona.

ZAPRASZAMY DO REJESTRACJI MAILOWEJ ORAZ ONLINE

- POLITYKA PRYWATNOŚCI -

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwanego dalej RODO, informuję, iż:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Sonomedica Supplitt&Sołtysik Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Miedziana 18/61, 53-441 Wrocław.

Funkcję Administratora Systemu Informatycznego pełni Zarząd Spółki.

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych następuje drogą mailową pod adresem

rejestracja@usgsonomedica.pl

2. Pani/Pana dane przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z realizacją świadczeń medycznych, w szczególności w celu prowadzenia dokumentacji medycznej.

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa jak również podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów w związku z realizacją obowiązków Administratora.

5. Prawo żądania podania danych na potrzeby realizacji uprawnień i obowiązków prawnych wynika z Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r, o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 poz. 160 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 poz.2069), Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 poz. 1318 z późn. zm ), Ustawy z dnia 27.06.1997 r. o Służbie Medycyny Pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 poz. 1184 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 poz. 149.1002 z późn. zm.).

6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania i sprzeciwu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, stosownie do brzmienia art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 poz. 1318 z późn. zm.) Administrator przechowuje dokumentację medyczną zasadniczo przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Po upływie okresów wymienionych powyżej dokumentację medyczną niszczy się w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza obowiązujące przepisy prawa. Dane kontaktowe Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich udostępnienia. Nieudostępnienie ich wiąże się z odmową realizacji świadczeń.

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

11. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Sonomedica Supplitt&Sołtysik Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością wprowadza Politykę Bezpieczeństwa w celu określenia zasad i regulacji postępowania niezbędnych do prawidłowego wypełniania obowiązków Administratora Danych oraz zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych za pomocą systemów informatycznych jak i w formie dokumentacji tradycyjnej – papierowej.

Kierownictwo spółki deklaruje pełne zaangażowanie w zapewnieniu właściwego zarządzania bezpieczeństwem informacji podmiotu i ma na celu wypracowanie zasad oraz działań prowadzących do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz wymogami wynikającymi z zawartych umów jeśli nakładają na ADO obowiązki w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych.

Politykę Bezpieczeństwa stosuje się do wszystkich danych osobowych przetwarzanych w spółce, Dotyczy to zarówno danych w kartotekach, skorowidzach, księgach i ewidencjach papierowych, jak i tych przetwarzanych w systemach informatycznych.

ADO zobowiązuje również wszystkich pracowników i współpracowników niezależnie od formy zatrudnienia do przestrzegania Polityki Bezpieczeństwa, stosując wdrożone procedury i uregulowania zgodnie z obowiązkami przynależnymi od pełnionej funkcji i zadań służbowych.

Polityka Bezpieczeństwa została opracowana na podstawie przepisów:

  • Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781)
  • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane RODO)
  • Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości z dnia 14 grudnia 2018 r. (Dz.U.2019.125), z późn. zm.
  • Ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 849),
  • Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 633), z późn. zm.
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania ( Dz.U.2020.666), z późn. zm.

Pełna wersja Polityki Bezpieczeństwa dostępna jest na indywidualny wniosek.

Masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu!

SPRAWDŹ JAK DOJECHAĆ

NEWSLETTER

Bądź z nami na bieżąco! Zapisz się i zyskaj bezpośrednio na Twoją skrzynkę mailową:

OPIS USŁUGI

Celem usługi Newsletter jest informowanie za pośrednictwem automatycznych wiadomości e-mail o aktualnościach, promocjach, zmianach w zakresie usług, rozszerzonych opisach usług związanych z działalnością wyżej wymienionej spółki. Rezygnacja z usługi jest możliwa poprzez wysłanie wiadomości deklarującą rezygnację na adres e-mail rejestracja@usgsonomedica.pl, co będzie dodatkowo wskazane w każdej wiadomości e-mail wysłanej w związku z usługą Newsletter.

Zgoda jest dobrowolna. Masz prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Masz prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych (poprzez kontakt z adresem e-mail rejestracja@usgsonomedica.pl). Administratorem jest Sonomedica Supplitt&Sołtysik sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Miedziana 18/61, REGON 524280985, NIP 8943203666. Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności.

KONTAKT

TELEFON

+48 780-122-112

W GODZ:

10:00 - 16:00

E-MAIL

rejestracja@usgsonomedica.pl

ADRES

Oława, ul. Różana 8 (gabinet nr. 4)

Sonomedica Supplitt&Sołtysik Sp. z o.o.
Miedziana 18/61, 53-441 Wrocław
NIP: 8943203666   |   REGON: 524280985   |   KRS: 0001014851

Copyright by Sonomedica Supplitt & Sołtysik   |    © 2024
All rights Reserved